Login met Facebook
E-mail:
Wachtwoord:
   
Je wachtwoord vergeten?
   
Nog geen account
Account aanmaken

Algemene voorwaarden 2013Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1. Dienst: de toegang die Sport Video Learning de Wederpartij (internet gebruiker) geeft op haar website/webapplicatie/iPad applicatie zonder en/of met registratie.
2. Website: een weergave (met mogelijkheid tot interactie) van informatie welke te bereiken is via het internetdomein http://www.tenniseiland.nl
3. Applicatie: weergave (met mogelijkheid tot interactie) van informatie welke te bereiken is via een iPad, de applicatie is te vinden in de Apple App Store.
4. Wederpartij: de consument (zowel zakelijk als privť) die gebruik maakt van de diensten die Sport Video Learning aanbied.


Artikel 2 - Algemeen ††††††††††††††††††††††††††††††††††


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en overige betrekkingen tussen Sport Video Learning en de Gebruiker die de Diensten uitsluitend gebruikt voor niet-bedrijfsmatige, niet-zakelijke doeleinden, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.


2.2 De Diensten mogen niet gebruikt worden in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden zoals onder andere, maar niet uitsluitend, vertoning in openbare ruimtes en bioscoopachtige vertoningen. Sport† Video Learning is in voorkomend geval gerechtigd de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beŽindigen, zonder dat Sport Video Learning in verband hiermee enige (schade)vergoeding aan de Gebruiker is verschuldigd. Reeds door Gebruiker betaalde vergoedingen zullen niet worden terugbetaald en reeds door Gebruiker verschuldigde maar nog niet betaalde vergoedingen blijven opeisbaar. Sport Video Learning is in dit geval gerechtigd een gepaste naheffing op te leggen aan de wederpartij.


2.3 Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door Sport Video Learning gehanteerde algemene voorwaarden.


2.4 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Sport Video Learning zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.


2.5 In alle gevallen waarin een Overeenkomst eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.


2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.


2.7 Sport Video Learning behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van deze wijziging(en) zal Sport Video Learning de Gebruiker tenminste 30 dagen voordat de wijziging(en) van kracht worden op de hoogte stellen op de Website. Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen lopende Overeenkomsten. De Gebruiker heeft het recht de Overeenkomst te beŽindigen binnen dertig (30) dagen na de hiervoor vermelde bekendmaking indien de wijzigingen leiden tot een aanmerkelijke verzwaring van de verplichtingen van de Gebruiker of indien de dienstverlening wezenlijk afwijkt van de dienstverlening voordat de wijzigingen van kracht werden.


Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst


3.1 Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel qua prijs als inhoud tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door elektronische aanmelding, via een van de websites van Sport Video Learning;


3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2 zal Sport Video Learning zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanmelding van de Gebruiker zorg dragen voor toegang tot de Diensten. De termijn van de Overeenkomst gaat in op de datum waarop de activeringslink door Sport Video Learning aan de Gebruiker is gemaild.


3.4 De Overeenkomst die is afgesloten kan door de Gebruiker kosteloos worden geannuleerd binnen 7 werkdagen. Mits de Wederpartij nog geen gebruik heeft gemaakt van de dienst binnen deze termijn.


3.5 Een door Sport Video Learning afgegeven (op)leveringstermijn en/of (op)leveringsdatum geldt te allen tijde als streeftermijn en/of streefdatum en geldt nimmer als fatale termijn.


3.6 Na de totstandkoming van de Overeenkomst, gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Sport Video Learning binden Sport Video Learning slechts indien schriftelijk door Sport Video Learning bevestigd.


3.7 Sport Video Learning behoudt zich het recht voor aanvragen voor een Dienst te weigeren, het geen de Wederpartij zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld. Sport Video Learning is niet verplicht een verklaring af te geven omtrent de reden van weigering.


3.8 De leveringsdatum bevat ten hoogste 30 dagen tenzij anders overeengekomen dan wel vermeld. Wanneer dit niet haalbaar blijkt te zijn biedt Sport Video Learning de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden dan wel een nieuwe levertijd overeen te komen.


Artikel 4 - Uitvoering van de Diensten [J1]


4.1 Sport Video Learning is gerechtigd de inhoud van de Diensten technisch zo in te richten als Sport Video Learning op enig moment beslist. Sport Video Learning behoudt zich in dit verband (onder andere) het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Diensten, procedures, tarieven en overige voorwaarden door te voeren. Indien enige wijzigingen de Diensten nadelig beÔnvloeden, zal Sport Video Learning zich inspannen de Wederpartij hierover te informeren.


4.2 Sport Video Learning zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te bieden. Sport Video Learning kan echter niet garanderen dat de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren. Sport Video Learning streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Gebruiker zo beperkt mogelijk te houden.


4.3 Indien sprake is van technische problemen, is Sport Video Learning gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van Sport Video Learning nodig is, zonder de Wederpartij daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.


4.4 Sport Video Learning behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van de diensten, de Diensten en/of de systemen van Sport Video Learning, de toegang tot de (de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van Sport Video Learning nodig is. Sport Video Learning zal indien mogelijk de Wederpartij tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.


4.5 Sport Video Learning behoudt zich het recht voor zodra zij kennis heeft van onwettige activiteiten of informatie, dan wel door een derde van dergelijke activiteiten of informatie op de hoogte wordt gesteld, de door de Wederpartij geplaatste informatie te verwijderen of de toegang tot de Diensten tijdelijk of definitief te beŽindigen. De kosten verband houdende met een eventuele deblokkering en/of de opheffing van een beperking met betrekking tot de toegang van de Diensten worden bij de Wederpartij in rekening gebracht.


4.6 Tenzij anders overeengekomen, draagt de Wederpartij zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, (telecom) verbindingen, hardware, (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om de indienststelling van de Diensten mogelijk te maken.


4.7 Indien van toepassing zal de Wederpartij de voor de aansluiting benodigde formulieren invullen en ondertekenen. Gebruiker staat jegens Sport Video Learning in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Sport Video Learning voor enige aanspraak van een derde ter zake.


4.8 Eventuele gebreken in de levering van een dienst van Sport Video Learning moeten binnen de periode van 7 dagen na constatering gemeld worden, op straffe van verval van het recht van beroep op een tekortkoming.


4.9 Onverminderd hetgeen wettelijk is bepaald ten aanzien van koop voor een consument, bestaat de enige verplichting van Sport Video Learning bij gebreken met betrekking tot het geleverde, uit het herstellen van het gebrek of vervanging van het geleverde, ter keuze van Sport Video Learning. Gebreken geven geen grond voor beŽindiging van de Overeenkomst.


4.10 Sport Video Learning is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Wederpartij, als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. Zulke maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de Wederpartij onverlet.


Artikel 5 - Installatie van de Diensten


5.1 Tijdens de installatie van de apparatuur, software of applicaties kunnen aanpassingen worden aangebracht in de softwareconfiguratie van de Wederpartij. Sport Video Learning kan niet garanderen dat alle systeemfuncties en programmatuur van de Wederpartij na installatie op juiste wijze functioneren. Sport Video Learning adviseert de Wederpartij daarom om voorafgaand aan de installatie back-ups te maken van alle (systeem) bestanden. Sport Video Learning aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.


5.2 Sport Video Learning is niet verplicht de softwareconfiguratie van de Wederpartij bij beŽindiging van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat terug te brengen.


Artikel 6 - Helpdesk


6.1 De Wederpartij heeft toegang tot de helpdesk van Sport Video Learning.


6.2 Wanneer de Wederpartij telefonisch met de helpdesk van Sport Video Learning contact opneemt, kan deze worden geconfronteerd met een wachttijd.


6.3 Kosten die de Wederpartij maakt om de helpdesk te bereiken komen voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 7 - Accountgegevens


7.1 De Accountgegevens die de Wederpartij aan Sport Video Learning doorgeeft blijven eigendom van Sport Video Learning.


7.2 De Wederpartij dient met de Accountgegevens zorgvuldig om te gaan. De Wederpartij moet verlies, diefstal of misbruik door derde van de Accountgegevens direct melden aan Sport Video Learning. Tot het tijdstip van melding is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het gebruik dat met de Accountgegevens wordt gemaakt.


7.3 De account gegevens zijn persoonlijk, deze mogen dan ook louter en alleen gebruikt worden door de account houder. Bij misbruik kan de overeenkomst met directe ingang worden beŽindigd zonder restitutie van betaalde bedragen.


Artikel 8 - Vergoedingen


8.1 Op Overeenkomsten, Diensten en overige betrekkingen tussen Sport Video Learning en de Gebruiker zijn de door Sport Video Learning op de Website of via andere communicatie bekend gemaakte vergoedingen en prijzen van toepassing, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.


8.2 Sport Video Learning is gerechtigd de prijzen van de Diensten ten alle tijden aan te passen.


8.3 Sport Video Learning is gerechtigd de prijzen te wijzigen. Sport Video Learning stelt de Wederpartij hiervan, zo mogelijk 30 dagen voor het intreden van de prijswijzigingen, op de hoogte via de website. De Gebruiker heeft in geval van een prijsverhoging 30 dagen vanaf de dag van bekendmaking van de prijsverhoging de tijd om de Overeenkomst schriftelijk per aangetekende post op te zeggen. Na verloop van de periode van 30 dagen wordt de Gebruiker geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.


8.4 Alle door Sport Video Learning gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief het wettelijk geldende †BTW-tarief.


Artikel 9 - Betaling


9.1 De door de Wederpartij aan Sport Video Learning verschuldigde bedragen voor de Diensten worden, tenzij schriftelijk (in papieren vorm dan wel elektronisch) anders overeengekomen, vooraf in rekening gebracht. De kosten worden vooraf in rekening gebracht.


8.2 Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van de op de site vermelde betaalmethoden.


8.3 Indien het aan Sport Video Learning verschuldigde niet (volledig) is voldaan, dient de Wederpartij per omgaand voor betaling op andere wijze zorg te dragen, bij gebreke waarvan de Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en de wettelijke rente, administratiekosten en incassokosten verschuldigd is.


8.4 Is de Wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan zulk verzuim/tekortkoming verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening.


8.5 Als een betaling middels een eenmalige machtiging niet bij Sport Video Learning op de rekening komt of wordt teruggeboekt, ongeacht de reden hiervan. Behoudt Sport Video Learning zich het recht de account te blokkeren tot de betaling voldaan is. Hierop is artikel 8.3 van toepassing.


Artikel 9 - Privacy, beveiliging, gegevens


9.1 De Wederpartij verleent toestemming aan Sport Video Learning om zijn of haar persoons- en verkeersgegevens op te nemen en te verwerken in de klantenregistratie van Sport Video Learning die benodigd is voor een goed beheer en exploitatie van de systemen en netwerken van Sport Video Learning en voor de (administratieve) beheerstaken. De klantenregistratie is slechts toegankelijk voor Sport Video Learning en wordt niet aan derden verstrekt tenzij Sport Video Learning in het kader van de Diensten en/of aanvullende Diensten derden inschakelt, Sport Video Learning redenen heeft om de kredietwaardigheid van een Wederpartij te doen onderzoeken, dan wel wanneer Sport Video Learning hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is dan wel ter uitsluitende beoordeling van Sport Video Learning.


9.2 Sport Video Learning kan, mede door het toepassen van cookies (kleine bestanden die op de computer van de Gebruiker worden achtergelaten), de persoon- en verkeersgegevens gebruiken teneinde de Wederpartij Sport Video Learning- aanbiedingen te doen.


9.3 De Wederpartij heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens zoals die door Sport Video Learning worden verwerkt. Voor vragen en/of opmerkingen over de verwerking door Sport Video Learning van uw gegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot Sport Video Learning ter attentie van de klantenservice.


9.4 Sport Video Learning spant zich in voor een degelijke beveiliging van de Dienst. Sport Video Learning geeft echter geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail inherente risico's, kan Sport Video Learning de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Wederpartij gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. Sport Video Learning is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Wederpartij of derden die ondanks de door Sport Video Learning genomen maatregelen mocht ontstaan.


9.5 Indien de Wederpartij merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Diensten, bijvoorbeeld door het gebruik van zijn accountgegevens, dient hij dat binnen vijf werkdagen per e-mail aan Sport Video Learning te melden (info@tenniseiland.nl). Sport Video Learning is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Diensten ten gevolge heeft.


Artikel 10 - Verplichtingen Gebruiker


10.1 Onder de verschillende Overeenkomsten vallen verschillende Diensten. De Wederpartij zal alle voor zijn Overeenkomst en de aan hem verschafte Diensten relevante door Sport Video Learning kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden en zoals van tijd tot tijd door Sport Video Learning (op haar Website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins) worden meegedeeld, in acht nemen (daaronder zijn ook begrepen instructies m.b.t. het inloggen, het uitloggen etc.)


10.2 De Wederpartij is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten, inclusief (onder andere) het gebruik van zijn Accountgegevens, zijn e-mail adres en wachtwoord. Onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de Diensten, de bijbehorende hardware, Software Etc. komt voor risico van de Wederpartij.


10.3 De Gebruiker zal de Diensten niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen en/of het plegen van strafbare feiten. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden; diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, beledigende uitingen en zgn. "mailbommen"; computervredebreuk ("hacken") via de Dienst of het Internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes of valse hoedanigheden.


10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Sport Video Learning dan wel de overige gebruikers van het Internet en/of applicatie hindert of het gebruik van de Diensten nadelig beÔnvloedt.


10.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan (een gedeelte van) de Diensten te gebruiken voor zakelijke en/of bedrijfsmatige doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf, of in verband met de uitoefening van activiteiten van een commerciŽle vereniging.


10.6 De Wederpartij zal bij het gebruik van de Diensten de belangen van Sport Video Learning niet schaden.


10.7 Indien de Wederpartij in strijd handelt met een van de vorige leden van dit artikel of indien Sport Video Learning vermoedt dat de Gebruiker met een van die bepalingen in strijd handelt, is Sport Video Learning gerechtigd hem onmiddellijk de toegang tot de Diensten te ontzeggen, de Overeenkomst op te zeggen en/of andere maatregelen te nemen die Sport Video Learning geraden voorkomen, zonder dat de Wederpartij aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, of op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. Voorts heeft Sport Video Learning in dat geval het recht aan de Gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete in rekening te brengen van 2.500,-- per gebeurtenis. Deze boete laat onverlet het recht van Sport Video Learning om schadevergoeding te vorderen.


10.9 In geval van een mogelijk faillissement of schuldsanering van een Wederpartij dient de Wederpartij Sport Video Learning hiervan via haar bewindvoerder dan wel curator terstond in kennis te stellen.


Artikel 11 - Duur en beŽindiging


11.1 De Overeenkomst, aangegaan voor bepaalde tijd, kan door de Wederpartij uitsluitend schriftelijk per post (doch niet per fax) of per mail met opgaaf van reden worden beŽindigd tegen het einde van de bepaalde tijd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, bij gebreke waarvan de Overeenkomst telkens automatisch een jaar wordt verlengd.


11.2 Een gratis Dienst kan, indien de Wederpartij gedurende een periode van 60 dagen geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst, onmiddellijk en zonder nadere kennisgeving door Sport Video Learning worden beŽindigd. Sport Video Learning is in geen geval aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende het verloren gaan van informatie en/of data als gevolg de beŽindiging van de Dienst op grond van dit artikel.


11.3 Ondanks eerdere opzegging en/of beŽindiging van de Overeenkomst moet altijd worden voldaan aan de verschuldigde vergoedingen, zijnde de vergoedingen behorende bij de gehele contractduur van de Overeenkomst;


11.4 Sport Video Learning is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen en/of de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien: a. de Wederpartij beschikkingsonbevoegd is/blijkt; b. de Wederpartij in gebreke blijft met betaling; c. de Wederpartij de Dienst gebruikt anders dan waarvoor de Dienst bedoeld is, of in strijd met de rechten van derden; d. de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen jegens Sport Video Learning niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.


11.5 Sport Video Learning is gerechtigd de Overeenkomst en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen in het geval het faillissement van de Wederpartij is aangevraagd, de Wederpartij onder curatele is gesteld, de Wederpartij onder bewind is gesteld, de Wederpartij in aanmerking is gekomen voor de schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat de Wederpartij anderszins niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zal voldoen.


Artikel 12- Aansprakelijkheid/Vrijwaring


12.1 Sport Video Learning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door Wederpartij en/of consument met inbegrip van de informatie op de Website.12.2 Sport Video Learning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gevolg)schade toegebracht aan Wederpartij dan wel aan derden, in het kader van de overeenkomst welke te wijten is aan de schuld van de Wederpartij.12.3 Sport Video Learning is slechts aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan


de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om het gebrekkige product en/of prestatie van Sport Video Learning aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Sport Video Learning toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.12.4 Sport Video Learning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.12.5 De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover


sprake is van schade ontstaan door bewuste roekeloosheid, opzet of grove schuld door Sport Video Learning.12.6 Indien de Gebruiker aansprakelijk is voor eventuele schade, dan zal de schadevergoeding nooit


hoger zijn dan het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd,


vermeerderd met het eigen risico.


12.7 Indien Sport Video Learning tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit een Overeenkomst, zal de Wederpartij Sport Video Learning deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welke gevallen Sport Video Learning onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk per aangetekende post geschieden waarbij aan Sport Video Learning een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.


12.8 Sport Video Learning is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming indien deze tekortkoming veroorzaakt wordt door apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen of telecommunicatie- lijnen van derden, waaronder onder andere, maar niet uitsluitend begrepen telecom aanbieders en/of de Wederpartij.


12.9 De Wederpartij vrijwaart Sport Video Learning voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de Dienst door de Wederpartij en/of onvoldoende naleving door de Wederpartij van enige verplichting jegens Sport Video Learning, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.


Artikel 13 - Overmacht


13.1 Indien Sport Video Learning de Overeenkomst als gevolg van overmacht tijdelijk of blijvend niet kan nakomen, zal de Wederpartij geen schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk uitblijven van de Overeenkomst op de in overmacht verkerende Gebruiker mogen verhalen.


13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Sport Video Learning geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Gebruiker niet in staat is† haar verplichtingen na te komen.


13.3 Als tijdens het intreden van de overmacht al gedeeltelijk is voldaan aan de Overeenkomst, kan Sport Video Learning dit gedeelte afzonderlijk factureren indien deze gedeeltelijke levering een afzonderlijke waarde heeft.


13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden zijn beide Partijen gerechtigd een Overeenkomst schriftelijk buiten rechte met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt.


13.5 Sport Video Learning is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.


13.6 Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Sport Video Learning kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Sport Video Learning gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.


13.7 Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enkele wijze ontstaan.


13.8 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Sport Video Learning gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan. Sport Video Learning behoudt het recht het reeds gepresteerde te factureren indien deze gedeeltelijke levering een afzonderlijke waarde heeft.


13.9 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) sursťance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Sport Video Learning vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.


Artikel 14 - Herroepingsrecht bij levering van producten


14.1 Bij de aankoop van producten heeft de Wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de dienst door of namens de Wederpartij.


Artikel 15 - Kosten in geval van herroeping


15.1 Indien de Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.


15.2 Indien de Wederpartij een bedrag betaald heeft, zal Sport Video Learning dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 16 - Uitsluiting herroepingsrecht


16.1 Indien de Wederpartij niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Sport Video Learning alleen worden uitgesloten indiende Sport Video Learning dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.


16.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Diensten: a. die door Sport Video Learning tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiŽle markt waarop Sport Video Learning geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Wederpartijde verzegeling heeft verbroken.


Artikel 17 – Geschillen en forumkeuze


17.1 Klachten van de Wederpartij met betrekking tot de dienst kunnen Sport Video Learning worden gericht. Beide Partijen zullen zich volledig inzetten om de klachten spoedig en zorgvuldig te behandelen, maar uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de klacht.


17.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen veertien (14) dagen nadat de Wederpartij de tekortkoming(en) heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Sport Video Learning.


17.3 Sport Video Learning zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sport Video Learning binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


17.4 Alle geschillen welke tussen Sport Video Learning en de Wederpartij ontstaan, naar aanleiding van de overeenkomst of uit enige bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals, maar niet uitsluitend, ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen eerst worden beslecht in goed overleg.


17.5 Indien goed overleg geen resultaat geeft, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Sport Video Learning mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.


Artikel 18 – Toepasselijk recht


18.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


Artikel 19 - Slotbepalingen


19.1 Sport Video Learning is gerechtigd om zonder toestemming van de Wederpartij (enige) rechten en plichten ingevolge de Overeenkomst, de Diensten en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde partij.


19.2 De Wederpartij is niet gerechtigd om zonder toestemming van Sport Video Learning (enige) rechten en plichten ingevolge de Overeenkomst, de Diensten en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde partij.


19.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.


19.4 Op betrekkingen tussen de Wederpartij en Sport Video Learning is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Wederpartij en Sport Video Learning worden aanhangig gemaakt bij een bevoegde rechter, ter keuze van Sport Video Learning.


19.5 Deze voorwaarden zijn terug te vinden via een (elektronisch) schriftelijk verzoek aan Sport Video Learning en/of op de website www.tenniseiland.nl.


Artikel 20 – Identiteit Sport Video Learning


20.1 De onderneming wordt gedreven door de eenmanszaak J.M.C.A. Hakkens, gevestigd aan ’t Hofflandt 17, 4851 TA, te Ulvenhout. J.M.C.A. Hakkens is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 20094628.


Typefouten voorbehouden.